: bezoek ons
  • Fotel Forum
  • Hyves
  • Facebook
  • Youtube
  • Flickr
  • Twitter
  • Linkedin
loading

Fotel Fotocursus | algemene voorwaarden
Bekijk hier onze algemene voorwaarden. Onderaan de pagina staan knoppen om deze te kunnen printen of om deze te kunnen opslaan als PDF-bestand. U dient met deze voor-waarden akkoord te gaan om uw bestelling af te ronden.

nieuws nieuws
ALGEMENE VOORWAARDEN FOTEL
Gevestigd aan de Bosstraat 66 te (3743 GB) Baarn
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 17122397.

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Fotel: De eenmanszaak Fotel, gevestigd aan de Bosstraat 66 te (3743 GB) Baarn, email: info@fotel.nl.
2. Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon die aan Fotel de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van Fotel afneemt.
3. Consument: De persoon, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan Fotel de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van Fotel afneemt.
4. Cursist: De natuurlijke persoon welke deelneemt aan een cursus of workshop.
5. Aanbod: Elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals Fotel die in haar catalogus, folders, website of anderszins aan de opdrachtgever doet.
6. Prijs: De prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden.
7. Cursusgeld(en): De kosten, door opdrachtgever aan Fotel te voldoen, welke gepaard gaan met het inschrijven en/of volgen van een bepaalde cursus/workshop.
8. Zichttermijn: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.
9. Geschillencommissie: De Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van Fotel.
2. Onderhavige voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan Fotel gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst.
3. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Op verzoek zal de opdrachtgever een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.
5. Wanneer door Fotel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Fotel onderhavige voorwaarden soepel toepast.
6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fotel in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Fotel vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 
Artikel 3 - Totstandkoming van overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van Fotel zijn vrijblijvend.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Fotel. Fotel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Fotel dit gemotiveerd mede binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3. Overeenkomsten voor (een) cursist(en) aangegaan door tussenpersonen (daaronder mede begrepen reisbureaus, opdrachtgevers, werkgevers, e.d.), al dan niet in naam van hun opdrachtgever(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Fotel is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de opdrachtgever zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.
4. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
5. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft conform lid 4 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.
 
Artikel 4- Prijzen en betalingen
1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of wettelijke regelingen of bepalingen. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn worden vermeld.
2. Indien er een prijswijziging plaatsvindt dan heeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3. Buiten de looptijd van overeenkomsten om behoudt Fotel zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt betaling door voorafgaande bijschrijving van het gehele bedrag op de rekening van Fotel. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.
6. De in het buitenland gevestigde opdrachtgever dient bij bestelling een geldig BTW-nummer op te geven om in aanmerking te komen voor een factuur met 0% BTW.
7. In geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Fotel op de opdrachtgever en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Fotel onmiddellijk opeisbaar.
8. Alle betalingen strekken in de eerste plaats op de voldoening van de kosten, vervolgens op de voldoening van de opengevallen rente en tenslotte op de voldoening van de hoofdsom en de lopende rente. Fotel is gerechtigd, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Fotel is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 
Artikel 5 - Incassokosten en verzuim
1. Indien de opdrachtgever de overeengekomen prijs niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens is de opdrachtgever met ingang van deze datum tot aan de datum van algehele betaling over het uitstaande bedrag een contractuele rente van 1,5% per kalendermaand verschuldigd aan Fotel. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als volle maand gerekend.
2. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever. Ingeval de opdrachtgever in gebreke is aan zijn (betalings)verplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die Fotel moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ’incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 37,00. Onder de incassokosten vallen de gemaakte kosten voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met de opdrachtgever, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van de opdrachtgever te verkrijgen. Deze kosten staan los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten.
 
Artikel 6 - Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het door de opdrachtgever opgegeven afleveradres. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
2. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
3. Indien Fotel gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijdaan nadat de opdrachtgever alle benodigde gegevens aan Fotel ter beschikking heeft gesteld.
4. Op voorraad zijnde producten worden door Fotel in beginsel binnen 7 dagen verstuurd. Fotel zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Fotel de betaling inmiddels ontvangen hebben, dan zal Fotel per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
5. Indien Fotel een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Fotel zich het recht voor de levering op te schorten.
 
Artikel 7 - Zichttermijn en herroepingrecht
1. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de opdrachtgever de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Fotel. De opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Na deze schriftelijke melding heeft de consument veertien dagen om de goederen te retourneren.
2. Indien er sprake is van een koop op afstand in de zin van art. 7:46a sub b BW zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste veertien dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is derhalve pas definitief als veertien dagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.
3. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
4. De consument kan haar herroepingsrecht uitsluitend inroepen door Fotel binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van haar voornemen. Na het inroepen van haar herroepingsrecht heeft de consument maximaal veertien dagen om het product te retourneren.
5. Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal Fotel het eventueel al door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen.
6. De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde binnen een termijn van veertien dagen retour te zenden aan Fotel. De kosten waarvan voor rekening van de consument komen.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Fotel geleverde zaken blijven eigendom van Fotel, tot op het moment dat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Fotel uit hoofde van enige met Fotel gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
2. Een opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Fotel mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de opdrachtgever (mede) uit door Fotel geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de opdrachtgever die zaak slechts voor Fotel en houdt de koper de nieuw gevormde zaak voor Fotel totdat de opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Fotel heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
3. Rechten worden in voorkomend geval aan de koper steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
4. Fotel kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussenā€)resultaten van de dienstverlening van Fotel onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Fotel verschuldigde bedragen betaald heeft.
5. Het is aan de opdrachtgever niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Fotel. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de opdrachtgever Fotel hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
6. De opdrachtgever dient als een zorgvuldig schuldenaar om te gaan met alle zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud van Fotel vallen.
 
Artikel 9 - Workshops en cursussen
1. Inschrijving voor een cursus of workshop geschiedt online via http://www.fotel.nlof http://www.fotel.be. De persoon die de inschrijving verricht, dient de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
2. In afwijking van hetgeen hieromtrent in artikel 4 van deze voorwaarden is bepaald gelden voor inschrijving door een opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (particulier/consument) de volgende bepalingen:
  a. Bij inschrijving verlangt Fotel van de opdrachtgever een 
      aanbetaling ter hoogte van 30% van de cursusgelden. Deze
      aanbetaling dient onverwijld te worden voldaan. Na betaling
      van het aanbetalingsbedrag ontvangt de opdrachtgever een
      factuur voor het aanbetalingsbedrag met daarop de
      vermelding dat deze factuur reeds werd voldaan.
  b. Uiterlijk 10 weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van
      de cursus/workshop, ontvangt de opdrachtgever van Fotel
      een factuur per e-mail voor het restantbedrag.
  c. Het restantbedrag dient uiterlijk binnen 7 dagen na
      ontvangst van de onder b. genoemde factuur aan Fotel te
      worden voldaan.
  d. Indien de volledige betaling van het cursusgeld niet uiterlijk
      8 weken voor aanvang van de eerste cursusdag door Fotel
      is ontvangen, wordt de inschrijving door Fotel geannuleerd
      en wordt de overeenkomst tussen Fotel en opdrachtgever
      ontbonden. Er vindt in dit geen restitutie van reeds
      betaalde cursusgelden en/of aanbetalingen plaats.
  e. Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 10 weken voor aanvang
      van de eerste dag van de cursus/workshop.
3. In afwijking van hetgeen hieromtrent in artikel 4 van deze voorwaarden is bepaald gelden voor inschrijving door een opdrachtgever die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf de volgende bepalingen:
  a. Bij inschrijving verlangt Fotel van de opdrachtgever een    
      aanbetaling ter hoogte van 30% van de cursusgelden.
      Tenzij de opdrachtgever kiest voor betaling “op factuur”
      dient deze aanbetaling onverwijld te worden voldaan. Na
      betaling van het aanbetalingsbedrag ontvangt de
      opdrachtgever een factuur voor het aanbetalingsbedrag
      met daarop de vermelding dat deze factuur reeds werd
      voldaan.
  b. Indien de opdrachtgever voor betaling “op factuur” kiest,
      ontvangt de opdrachtgever (in afwijking van hetgeen
      hieromtrent in sub a is bepaald) per e-mail een factuur voor
      het aanbetalingsbedrag. Deze factuur dient uiterlijk binnen
      14 dagen na ontvangst te worden voldaan.
  c. De opdrachtgever ontvangt uiterlijk 10 weken voorafgaand
      aan de aanvangsdatum van de cursus/workshop van Fotel
      per e-mail een factuur voor het restantbedrag.
  d. Het restantbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na
      ontvangst van de onder b. genoemde factuur aan Fotel te
      worden voldaan.
  e. Indien de volledige betaling van het cursusgeld niet uiterlijk
      8 weken voor aanvang van de eerste cursusdag door Fotel
      is ontvangen, wordt de inschrijving door Fotel geannuleerd
      en wordt de overeenkomst tussen Fotel en opdrachtgever
      ontbonden. Er vindt in dat geval geen restitutie van reeds
      betaalde cursusgelden en/of aanbetalingen plaats.
  f. Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 4 weken voor aanvang
      van de eerste dag van de cursus/workshop.
4. Toegang tot een cursus/workshop wordt slechts verkregen na voorafgaande bijschrijving van de cursusgelden op de rekening van Fotel. Indien betaling niet voorafgaand aan de cursus/workshop heeft plaatsgevonden, behoudt Fotel zich het recht voor een cursist waarvoor geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden danwel de cursist die niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens Fotel heeft voldaan, de toegang tot de cursus/workshop te weigeren.
5. Annulering van een inschrijving voor een bepaalde cursus/workshop is slechts mogelijk indien de annulering schriftelijk geschiedt en is voorzien van een datum. De annuleringskosten bedragen als volgt:
  a. Annuleren is kosteloos indien annulering plaatsvindt
      uiterlijk 70 dagen voor aanvang van eerste dag van de
      cursus/workshop;
  b. De annuleringskosten bedragen 35% van de cursusgelden
      indien de annulering plaatsvindt binnen 70 dagen
      voor aanvang van de eerste dag van de cursus/workshop;
  c. De annuleringskosten bedragen 60% van de cursusgelden
      indien de annulering plaatsvindt binnen 28 dagen voor
      aanvang van de eerste dag van de cursus/workshop;
  d. De annuleringskosten bedragen 85% van de cursusgelden
      indien de annulering plaatsvindt binnen 14 dagen voor
      aanvang van de eerste dag van de cursus/workshop;
  e. De annuleringskosten bedragen 100% van de cursusgelden
      indien de annulering plaatsvindt binnen 7 dagen voor
      aanvang van de eerste dag van de cursus/workshop;
6. Een cursist kan zich door een andere persoon laten vervangen, dit dient vooraf gemeld te worden bij Fotel.
7. Indien Fotel, om wat voor reden ook, besluit dat een cursus/workshop geen doorgang kan vinden danwel naar een latere datum dient te worden verplaatst, stelt Fotel de cursist tijdig van haar voornemen via e-mail op de hoogte. In geval van annulering heeft de opdrachtgever recht op restitutie van reeds betaalde cursusgelden. In geval van verplaatsing wordt de cursist automatisch aangemeld voor deze nieuwe datum en vindt annulering en restitutie van reeds betaalde cursusgelden slechts plaats na verzoek hiertoe van de opdrachtgever.
8. Geen restitutie van cursusgelden vindt plaats indien een cursist, na inschrijving, om wat voor reden dan ook, niet bij een cursus/workshop aanwezig kan zijn, noch heeft de cursist recht op toegang tot een andere cursus/workshop.
9. Indien de cursus plaatsvindt gedurende meerdere aaneengesloten dagen, dan behelst de door Fotel opgegeven prijs tevens de kosten van de overnachtingen die liggen tussen de aaneengesloten dagen. Onder deze overnachtingen vallen dus uitdrukkelijk niet een overnachting voorafgaand aan de eerste cursusdag en ook niet een overnachting na afloop van de laatste cursusdag. Meer informatie omtrent de overnachting(en) en waar deze plaats (zullen) vinden, treft de cursist op de website van Fotel.
10. De cursist dient zelf en op eigen naam zorg te dragen voor een tijdige/juiste check in bij de receptie van de locatie waar de overnachting plaats vindt.
11. Overnachtingen zijn op basis van volpension. Indien de cursist gebruik wenst te maken van aanvullende diensten/producten door het hotel geleverd, komen de kosten daarvan voor rekening van de cursist. In de prijs zijn in ieder geval niet inbegrepen:
  a. het gebruik van de mini-bar;
  b. consumpties buiten volpension, zoals drankjes en hapjes
      aan de bar;
  c. het gebruik maken van massages, solariums, sauna’s, etc.;
  d. het gebruik van een parkeerplaats/parkeergarage;
  e. het betaalde gebruik van internet en/of films op de kamer;
  f. artikelen aangeschaft in eventueel aanwezige
     (souvenir)winkels.
12. Zowel de opdrachtgever alsmede de cursist geven Fotel het onherroepelijke recht om foto's die tijdens de cursus of workshop door de cursist worden gemaakt te gebruiken ten behoeve van een of meer andere cursussen en/of workshops, ter illustratie in door Fotel aangeboden lesstof en lesdocumentatie, of voor marketing doeleinden, daaronder mede begrepen het gebruik van de foto‘s op de website of in brochures van Fotel. De cursist wordt geacht te hebben verkregen het eventuele portretrecht of, indien van toepassing, eventuele andere wettelijke toestemming en vrijwaart Fotel van alle aanspraken door derden ter zake.
13. Zowel de opdrachtgever alsmede de cursist geven aan de andere cursisten onherroepelijk toestemming om foto's die tijdens de cursus/workshop door de cursist worden gemaakt te gebruiken op het forum op de website van Fotel.
14. Fotel heeft het recht om tijdens de cursus/workshop of open dag stilstaande en/of bewegende beeldopnamen te (laten) maken (door derden). De in dit beeld aanwezige personen (cursisten) geven Fotel het onherroepelijke recht deze beeldopnamen te gebruiken ten behoeve van een of meer andere cursussen en/of workshops, ter illustratie in door Fotel aangeboden lesstof en lesdocumentatie, of voor marketing doeleinden, daaronder mede begrepen het gebruik van de beeldopnamen op de website of in (digitale) brochures van Fotel.
15. Indien de cursus/workshop dan wel de overnachting plaats vindt in een (horeca)gelegenheid, dient de opdrachtgever er rekening mee te houden dat er naast onderhavige voorwaarden door de (horeca)gelegenheid (aanvullende) voorwaarden kunnen worden gesteld, welke onverkort op deze overeenkomst en (de aanwezigheid c.q. het verblijf van) de cursist c.q. opdrachtgever van toepassing zijn. In geval van strijd tussen onderhavige voorwaarden en de door de (horeca)gelegenheid gestelde voorwaarden, in de onderlinge relatie tussen Fotel en opdrachtgever bezien, prevaleren onderhavige voorwaarden.
 
Artikel 10 - Huur van apparatuur
1. Indien de cursist niet beschikt over de benodigde apparatuur teneinde aan een bepaalde cursus/workshop deel te nemen, kan door Fotel aan de cursist de mogelijkheid worden geboden de betreffende apparatuur te verhuren. Zulks wordt telkens per cursus/workshop op de website van Fotel vermeld. De mogelijkheid tot het huren van de benodigde apparatuur geldt slechts indien Fotel ten tijde van de betreffende cursus/workshop over voldoende, niet reeds verhuurde apparatuur beschikt.
2. Indien een opdrachtgever gebruik wenst te maken van het aanbod van Fotel en apparatuur wenst te huren, dient de opdrachtgever dit tijdig (bij inschrijving) aan Fotel kenbaar te maken. Fotel zal er zorg voor dragen dat de gewenste apparatuur tijdig op de cursuslocatie aanwezig is. Het is niet mogelijk om na aanvang van de cursus/workshop over te gaan tot de huur van (aanvullende) apparatuur.
3. Het huren van apparatuur geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. De cursist dient de gehuurde apparatuur na afloop van de cursus/workshop in dezelfde staat aan Fotel terug te geven als waarin de apparatuur verkeerde voor aanvang van het gebruik door de cursist.
4. Alle schade aan de apparatuur die optreedt tijdens de huurperiode dient onverwijld door de opdrachtgever aan Fotel te worden vergoed.
5. (Ver)Huur van apparatuur geschiedt enkel en alleen voor de volledige duur van de cursus/workshop.
 
Artikel 11 - Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Fotel in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Fotel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Fotel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen.
 
Artikel 12 - Garantie
1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de opdrachtgever toekent.
2. Indien de geleverde zaken niet voldoen aan de door Fotel gestelde garanties en er geen sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de opdrachtgever, zal Fotel de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, naar keuze van Fotel vervangen door nieuwe, gelijkwaardige producten of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Fotel te retourneren en de eigendom daarover aan Fotel over te dragen.
3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Fotel, de opdrachtgever of derden wijzigingen aan de zaak hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
4. De door Fotel verleende garantie(periode) op producten en elektrische apparaten is te allen tijde beperkt tot de door de fabrikant afgegeven garantie(periode) over het desbetreffende product c.q. elektrische apparaat.
 
Artikel 13 - Aansprakelijkheid
1. Fotel aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt/ontstaan door het gebruik van door Fotel verkochte producten, hetzij direct, hetzij indirect.
2. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen overeengekomen en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Fotel in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.
3. Fotel is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de opdrachtgever en Fotel, dan wel tussen Fotel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Fotel, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Fotel.
4. Fotel is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade die de cursist lijdt als gevolg van of gedurende de cursus/workshop.
5. Fotel is niet aansprakelijk voor schade door de cursist toegebracht aan derden gedurende de cursus/workshop. Cursist vrijwaart Fotel van alle aanspraken van derden met betrekking tot aanspraken ter zake, daaronder mede begrepen aanspraken ter zake van schade toegebracht aan eigendommen van derden of aan het hotel/locatie.
6. De opdrachtgever is gehouden om Fotel zowel in als buiten rechte bij te staan indien Fotel wordt aangesproken op grond van lid 4 van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fotel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fotel en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 
Artikel 14 - Geschillenbeslechting
1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@fotel.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
2. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
3. Bovenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
4. Geschillen tussen de consument en Fotel over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door dit bedrijf te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door het bedrijf worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.
5. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan het bedrijf heeft voorgelegd.
6. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan het bedrijf is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
7. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Fotel aan deze keuze gebonden. Wanneer Fotel dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door het bedrijf schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Fotel de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Fotel gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
8. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 
Artikel 15 - Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door Fotel gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd - die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Fotel, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Fotel met de opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.


Print of bewaar deze algemene voorwaarden.
close
inloggen

Bij het inloggen verkrijgt u toegang tot specifiek voor u bedoelde pagina’s.

Wanneer u op “uitloggen” klikt is toegang weer afgeschermd.

wachtwoord vergeten

wachtwoord vergeten

Vul je e-mailadres in en je ontvangt binnen een minuut een link om een nieuw wachtwoord in te stellen.